ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Oι βασικές προτεραιότητες του ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου, προκύπτουν από τις επιμέρους διαβουλεύσεις με τους φορείς, τα προβλήματα που εντοπίζονται στην πόλη του Ηρακλείου, το όραμα και τις ευρωπαικές κατευθύνσεις των ΣΒΑΚ.

Στα ΣΒΑΚ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αναφοράς τους, οι προτεραιότητες διαχωρίζονται κατά κύριο λόγο στις εξής θεματικές ενότητες:

 • Περιβαλλοντικές, στις οποίες εντάσσονται οι προτεραιότητες σχετικά με την Αποδοτικότητα (Efficiency) και το Περιβάλλον (πχ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για αστικές μετακινήσεις, Μείωση ρύπανσης καιβελτίωση μικροκλίματος, κ.α.)
 • Κοινωνικές, στις οποίες εμπεριέχονται προτεραιότητες σχετικά με την Αποδοτικότητα (Efficiency), τη ζωντάνια του Οδικού χώρου (Liveable Streets), την ισότητα και την κοινωνική ένταξη (Equity and Social Inclusion) και την Ασφάλεια (Safety) (πχ Βελτίωση προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για ευάλωτους χρήστες/άρση κοινωνικών αποκλεισμών στη μετακίνηση, Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας, βελτίωση δημόσιας υγείας κτλ.)
 • Οικονομικές, στις οποίες εμπεριέχονται προτεραιότητες σχετικά με τη μείωση του κόστους των μετακινήσεων, και τη βελτίωση της τοπικής ανάπτυξης (πχ Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας, Λειτουργικότητα Συστήματος Μεταφορών κ.α.)

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ Ηρακλείου.

Τι αναμένεται από την υλοποίηση των επιμέρους μέτρων του ΣΒΑΚ σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές στρατηγικές του Δήμου Ηρακλείου;

 • Να βελτιωθεί η δημόσια υγεία, δημιουργώντας πολλαπλά κοινωνικά οφέλη για τους κατοίκους
 • Να αναβαθμιστεί ριζικά το αστικό περιβάλλον και κυρίως το οδικό περιβάλλον της περιοχής
 • Να παρέχεται προτεραιότητα σε μέσα και τρόπους μετακίνησης φιλικών προς το περιβάλλον, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο αισθητά την κατανάλωση ενέργειας αλλά και τη ρύπανση (ηχορύπανση, ρύπανση ατμόσφαιρας)
 • Να καλλιεργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για εντονότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις
 • Να εξασφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο προσβασιμότητας για όλους τους μετακινούμενους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις
 • Να ενσωματώνονται νέες τεχνολογίες στο μεταφορικό σύστημα της πόλης
 • Να έχουμε καλύτερο επίπεδο οδικής ασφάλειας και ΜΗΔΕΝ θανάτους από τροχαία
 • Να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται συμμετοχικές διαδικασίες και πρακτικές
 • Να οργανώνονται με ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο οι εμπορευματικές μεταφορές
 • Να υποστηριχθεί η τοπική αγορά
Αρέσει σε %d bloggers: