ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Η επιτυχής υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ στηρίζεται στην κατανομή των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα ώστε να είναι σαφώς αποτυπωμένο το ποιος είναι υπεύθυνος για την κάθε ενέργεια. Η παραπάνω διαδικασία σε συνδυασμό με τη διερεύνηση διαθέσιμων πόρων αποτελεί βασικό ζήτημα το οποίο μνημονεύεται από τις οδηγίες του ELTIS (2019), ως απαιτούμενο μετά τον καθορισμό της τελικής δέσμης μέτρων που συγκροτούν το πρόγραμμα δράσης. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αγνοώντας το αναμενόμενο κόστος εφαρμογής εκάστου μέτρου, το οποίο πρέπει να εκτιμηθεί.

Ο τρόπος με τον οποίο επιλέχτηκε να γίνει η παρουσίασή τους στηρίζεται στην πινακοποίηση, όπου για κάθε δράση παρουσιάζεται, ανά θεματική κατηγορία και χρονική προτεραιότητα, σε έναν πίνακα σε συνδυασμό με το εκτιμώμενο κόστος, την ενδεικτική πηγή χρηματοδότησης και τον φορέα που θα αναλάβει την εφαρμογή του εκάστοτε μέτρου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής ζητήματα:

  • Τα προτεινόμενα μέτρα στα επιμέρους πακέτα μέτρων εξετάστηκαν με τη συνεργασία Ομάδας Εργασίας και Δικτύου Φορέων, με την ανοικτή διαβούλευση με φορείς και πολίτες και επαναδιατυπώθηκαν ή οριστικοποιήθηκαν προκειμένου να διασφαλίζεται η συμφωνία όλων των μερών.
  • Στο Σχέδιο Δράσης που ακολουθεί, έγινε μία προσπάθεια να «μεταφραστούν» τα προτεινόμενα πακέτα μέτρων σε υλοποιήσιμες δράσεις, έτσι ώστε η εκτίμηση του κόστους για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες δράσεις (και ανά περίπτωση να ενοποιεί τα προτεινόμενα μέτρα ή μέρος αυτών, όταν αφορούν σε κοινές δράσεις) και να προσεγγίζει –κατά το δυνατόν- πραγματικές τιμές.
  • Οι πηγές χρηματοδότησης ποικίλουν ανάλογα με το είδος του μέτρου το οποίο προσδιορίζεται και περιλαμβάνουν έσοδα από τοπικούς προϋπολογισμούς (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού), κονδύλια από κρατικές ή κοινοτικές επιδοτήσεις και προγράμματα, κλασσικά ή ειδικά έσοδα (π.χ. τέλη), ευρωπαϊκούς πόρους καθώς και πηγές φορέων και ιδιωτών.
  • Το εκτιμώμενο κόστος κάθε μέτρου είναι ενδεικτικό. Περιλαμβάνει -ανά περίπτωση- την κατάρτιση σχετικών μελετών, την προκήρυξή τους και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, όπου αυτό απαιτείται. Στο κόστος, όμως, επιδιώκεται να συνυπολογιστούν κόστη υλοποίησης των αναγκαίων έργων, κάτι που, όμως, δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια -πρόκειται, άλλωστε, για εκτίμηση- αφού χωρίς τη μελέτη εφαρμογής του κάθε έργου δεν δύναται να προκύψει ακριβής κοστολόγηση του κάθε έργου.
  • Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης του ΣΒΑΚ, ως απόρροια της ανάγκης για συνέργεια διαφορετικών φορέων, δεν βαραίνει αποκλειστικά τον Δήμο Ηρακλείου και τις υπηρεσίες του. Ένα μέρος του κόστους αφορά σε δαπάνες των φορέων μεταφορικού έργου (ενδ. Αστικό ΚΤΕΛ), σε δαπάνες της Περιφέρειας κ.α.. Τόσο τα κόστη αυτά όσο και η υλοποίηση των έργων επαφίεται στη συνεργασία των φορέων, αφού ορισμένα μέτρα δεν αρκούν να προταθούν μέσω του ΣΒΑΚ αλλά πρέπει να εγκριθούν και από τους ανάλογους φορείς που καλούνται να τα υλοποιήσουν και να τα χρηματοδοτήσουν.
  • Η συνέργεια των φορέων που παρουσιάζεται με κλίμακα βαθμολόγησης 0/5 (καμία συνεργασία) έως 5/5 (υπογραφή συμφώνου συνεργασίας), προκύπτει, επίσης, από σχετική εκτίμηση.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης και τα Μέτρα του ΣΒΑΚ ΕΔΩ.

Αρέσει σε %d bloggers: